ROBERT DICKSONS STIFTELSE

Till våra kära besökare.

Vi vill betona att vår förening inte har någon administrativ koppling till Robert Dicksons stiftelse i Göteborg.
Söker ni information gällande Robert Dicksons stiftelse, vänligen kontakta: 

Epost: info@robertdicksons.se

Hemsida: www.robertdicksons.se

Telefon vxl: 031-81 11 44


Centrala fasadpartiet mot Karl Johans Torg
Foto: Bert Leandersson

Robert Dicksons stiftelse har gett ut en bok med samma namn och det är med glädje jag presenterar ännu en bok av mycket hög kvalité. Textinnehållet är täckande och lättläst och baserat på en komplett och högkvalitativ research. Bilderna är nog de bästa jag någonsin sett och jag är mycket kräsen och har själv arbetat lite som freelance-fotograf. Fotograf Bert Leandersson har en ljussättning på sina bilder som höjer dem till något helt fantastiskt.


Dicksonska biblioteket, numera  aktivitetshus för pensionärer.
Foto: Bert Leandersson

James Roberts Dickson donerade pengar till biblioteket på villkor att "...biblioteket ska vara tillgängligt för hvarje ordentlig person, utan afseende å stånd eller förmögenhetsvillkor, som önskar deraf sig begagna, samt att, då dess inrättande egentligen afsett arbetareklassens och de mindre bemedlades nytta och nöje, ingen afgift, vare sig för läsning på stället eller för böckers utlånande, får under någon förevändning affordras, utan skall bibliotekets begagnande vara afgiftsfritt."

Vi kan mao tacka James för att vi får låna böcker gratis på biblioteken i Sverige


Kvarteret Fänriken i Haga. Haga Nygata mot väster.
Foto: Bert Leandersson

Boken börjar med en kort beskrivning av familjen Dicksons bakgrund i Sverige. Därefter följer en redogörelse för varje enskild byggnad och kvarter, som berör stiftelsen, från allra första början till hur det ser ut idag, rikt illustrerad med bilder från både forntid och nutid. Boken innehåller även kartor.


Trevånings stenhus 1904, kvarteret Löjtnanten, Haga.
Trapphuset i gårdens sydöstra hörn.
Foto: Bert Leandersson

Robert Dicksons stiftelse är troligen Sveriges äldsta bostadsstiftelse som fortfarande är aktivt och hyr ut bostäder. Stiftelsen förvaltar hus byggda under 140 år, samtliga beskrivna i denna skrift.

Robert Dickson (1) donerade pengar "...i första rummet till uppförande af arbetarebostäder och sedermera till och beredande af andre nyttiga och behöflige inrättningar eller anläggningar till arbetsklassens förmån."

Citat ur protokollfört vid allmän rådstuga i Göteborg den 22 februari 1856.

 

 

Webmaster: Maud Dickson